Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(PO-PIA 8-16)
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 40,00 EUR a máte dopravu ZADARMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk

(ďalej len ako „Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk je spoločnosť:

 

TZMO Slovakia s.r.o.

IČO: 36 546 127

DIČ: 2020160560

Sídlo: Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka č.: 32672/B

Bankové spojenie: Tatra Banka

Číslo účtu: 2625826071/1100

IBAN SK88 1100 0000 0026 2582 6071

Email: bella4you@tzmo-global.com

T. č.: +421 907 846 822

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava

 

1.     Úvodné ustanovenia a definície pojmov.

1.1.         Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných definíciách:

1.1.1.   „TZMO“ sa rozumie spoločnosť Toruńskie zaklady materialów opatrunkowych - akciová spoločnosť, so sídlom: Ul. Žólkiewskiego 20/26, Toruń, Poľská republika, IČO: 870 514 656 ako výrobca a dodávateľ Tovaru, špecifikovaného v bode 1.1.6. tohto článku Podmienok.

1.1.2.   „TZMO Slovakia" sa rozumie spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o., so sídlom: Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 546 127, ktorá je ako obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom  registri  Okresného  súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 32672/B, ako výhradný distribútor Tovaru, špecifikovaného v bode 1.1.5 tohto článku Podmienok.

1.1.3.   "Kupujúci" je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s TZMO Slovakia prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk zmluvu na dodávku Tovaru.

1.1.4.   "Zmluva" je taká zmluva uzavretá  medzi TZMO Slovakia a Kupujúcim, ktorej obsah sa spravuje týmito Podmienkami. Na zmluvný vzťah medzi TZMO Slovakia a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa články 9 a 14 týchto Podmienok nevzťahujú.

1.1.5.   "Tovarom" sa na účely týchto Podmienok rozumejú výrobky TZMO (hygienické výrobky, kozmetika, drogistický tovar, zdravotné pomôcky, atď.), špecifikované na internetovej stránke www.bella4you.sk.

1.1.6.   „Kúpna cena“ znamená cenu za jednotlivé Tovary, ktorá je zverejnená pri každom druhu Tovaru na internetovej stránke www.bella4you.sk.

1.2.          Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 

2.            Uzatvorenie Zmluvy.

2.1.         Pred kúpou Tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk sa môže Kupujúci na tejto stránke zaregistrovať, t. j. založiť si vlastné konto. Registrovaní užívatelia majú takto možnosť prístupu do zákazníckej sekcie.

2.2.         Návrh na uzatvorenie Zmluvy (Objednávka) je Kupujúci povinný zaslať TZMO Slovakia prostredníctvom elektronického formulára, umiestneného na internetovej stránke www.bella4you.sk. Kliknutím na ikonu KÚPIŤ Kupujúci vloží Tovar do košíka. Kliknutím OBJEDNAŤ potvrdí druh, množstvo Tovaru, ktorý je predmetom Objednávky a spôsob dodania Tovaru. Po vyplnení povinných údajov na objednávkovom formulári kliknutím na ikonu ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU Kupujúci zašle Objednávku Predávajúcemu s povinnosťou platby.

2.3.          TZMO Slovakia je povinný zaslať bez zbytočného odkladu Kupujúcemu potvrdenie o prijatí Objednávky. K uzavretiu Zmluvy medzi TZMO Slovakia a Kupujúcim dôjde potvrdením Objednávky Tovaru zo strany TZMO Slovakia, a to prostredníctvom elektronickej pošty.

2.4.          Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu zo strany TZMO Slovakia.

2.5.          Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo Zmluvy je Kupujúci povinný zasielať TZMO Slovakia na emailovú adresu: bella4you@tzmo-global.com .

2.6.          Kupujúci odoslaním objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas so zaslaním faktúry elektronickou formou. Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. 

3.            Dodanie Tovaru, prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na Tovare.

3.1.          TZMO Slovakia sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v lehote, uvedenej v oznámení o prijatí Objednávky. Lehota na dodanie Tovaru začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po pracovnom dni, v ktorom bola uzatvorená Zmluva. V prípade osobného odberu zo strany Kupujúceho sa TZMO Slovakia zaväzuje pripraviť Tovar k odberu v lehote, uvedenej v oznámení o prijatí Objednávky, a to v mieste sídla TZMO Slovakia, uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

3.2.          V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky Tovaru resp. odberu Tovaru Kupujúcim zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky Kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania TZMO Slovakia s plnením záväzkov podľa Zmluvy a týchto Podmienok sa vylučujú.

3.3.          TZMO Slovakia zabezpečí zodpovedajúce balenie Tovaru a cenu obalu Tovaru účtuje v rámci Kúpnej ceny.

3.4.          TZMO Slovakia je povinný dodať Tovar Kupujúcemu na adresu, uvedenú v Objednávke Kupujúceho, spolu s dodacím listom a ostatnými dokumentmi potrebnými na užívanie Tovaru. V prípade osobného odberu Tovaru zo strany Kupujúceho sa TZMO Slovakia zaväzuje pripraviť Tovar k odberu v mieste sídla TZMO Slovakia spolu s dodacím listom a ostatnými dokumentmi potrebnými na užívanie Tovaru.

3.5.          Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia Kúpnej ceny za dodaný Tovar a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom dodania Tovaru Kupujúcemu.

 

4.             Kúpna cena a platobné podmienky.

4.1.         TZMO Slovakia a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci kupuje od TZMO Slovakia Tovar za kúpnu cenu, ktorá je v čase odoslania Objednávky TZMO Slovakia zverejnená ako Kúpna cena jednotlivého Tovaru na internetovej stránke www.bella4you.sk ako kúpna cena Tovaru (vrátane sadzby DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov). TZMO Slovakia si vyhradzuje právo na úpravu kúpnych cien Tovaru bez predchádzajúceho upozornenia, a to v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcu Tovaru alebo v prípade zvýšenia cien nákladov. Prepravné náklady Tovaru, špecifikované v bode 4.4. tohto článku Podmienok, nie sú zahrnuté v Kúpnej cene za Tovar.

4.2.         Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu za Tovar spolu s príslušnou sadzbou DPH podľa  príslušných platných  právnych  noriem  na  základe faktúry vystavenej TZMO Slovakia, a to buď prostredníctvom platobnej brány Go Pay, dobierky priamo kuriérovi resp. pri osobnom odbere oprávnenej osobe TZMO Slovakia v okamihu prevzatia Tovaru, resp. bezhotovostným prevodom na bankový účet TZMO Slovakia pri odoslaní Objednávky.

4.3.         Kupujúci je povinný uhradiť TZMO Slovakia Kúpnu cenu Tovaru a aj prípadné prepravné náklady Tovaru, špecifikované v bode 4.4. tohto článku Podmienok riadne a včas. Záväzok Kupujúceho uhradiť TZMO Slovakia Kúpnu cenu Tovaru a prepravné náklady Tovaru, špecifikované v bode 4.4. tohto článku Podmienok sa považuje za splnený dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet TZMO Slovakia, uvedený v záhlaví týchto Podmienok.

4.4.          Akékoľvek náklady súvisiace s prepravou vybraných druhov Tovaru, ktoré vzniknú po jeho dodaní podľa Podmienok (náklady na dopravu) znáša Kupujúci.

 

5.            Platenie Kúpnej ceny.

5.1.          Akákoľvek platba Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú až pripísaním celej takejto platby na bankový účet TZMO Slovakia, uvedený v záhlaví týchto Podmienok.

5.2.          Pre výšku Kúpnej ceny je rozhodujúce  znenie Kúpnej ceny aktuálne v čase doručenia Objednávky Kupujúceho TZMO Slovakia. Zmena Kúpnej ceny po doručení Objednávky Kupujúceho a oznámenia o potvrdení Objednávky nemá vplyv na takto potvrdenú dodávku Tovaru.

 

6.            Práva a povinnosti Kupujúceho.

6.1.         Kupujúci sa zaväzuje Tovar objednaný u TZMO Slovakia prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.

6.2.         Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať obsah objednaného a doručeného Tovaru. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky alebo pečate a prípadné poškodenie obalu Tovaru, pásky alebo pečate bezodkladne nahlásiť kuriérovi a spoločnosti TZMO Slovakia. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah zásielky množstvom a povahou zodpovedá jeho Objednávke a či Tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného Tovaru s Objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád Tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti TZMO Slovakia formou oznámenia o škode. Po obdržaní oznámenia o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať u TZMO Slovakia nároky z vád Tovaru spôsobených jeho poškodením a/alebo jeho stratou.

6.3.         Kupujúci  je  povinný  poskytnúť  TZMO Slovakia všetku  potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinností zo Zmluvy.

6.4.         Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno TZMO Slovakia resp. výrobcu Tovaru TZMO.

 

7.            Práva a povinnosti TZMO Slovakia.

7.1.         TZMO Slovakia sa zaväzuje Tovar, ktorého Objednávku Kupujúcemu potvrdil v súlade s Podmienkami, riadne a včas dodať a zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal príslušné platné právne normy Slovenskej republiky.

7.2.         TZMO Slovakia sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom všetky potrebné doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru.

7.3.         TZMO Slovakia je oprávnený na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny za objednaný a dodaný Tovar.

7.4.         TZMO Slovakia je oprávnený prerušiť dodávku, resp. nepotvrdiť Objednávku Tovaru, ak je Kupujúci v omeškaní s platením Kúpnej ceny za niektorý predtým dodaný Tovar alebo ak si Kupujúci nesplnil svoj záväzok prevziať niektorý predtým dodaný Tovar.

7.5.         TZMO Slovakia nezodpovedá za omeškania vzniknuté v dôsledku omeškania použitého prepravcu (kuriéra) Tovaru.

 

8.            Zodpovednosť za vady.

8.1.         TZMO Slovakia zodpovedá iba za tie vady Tovaru, ktoré má Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Kupujúcim v expiračnej dobe. TZMO Slovakia nezodpovedá za vady Tovaru, ak tieto boli spôsobené Kupujúcim a/alebo tretími osobami.

8.3.         Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady objednaného Tovaru oznámiť TZMO Slovakia, a to spôsobom, stanoveným v článku 10 týchto Podmienok.

 

9.            Záruka.

9.1.         TZMO Slovakia poskytuje na dodaný  tovar záruku 24 mesiacov. Záruka za Tovar začína plynúť dňom dodania Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má právo uplatniť si u TZMO Slovakia záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca TZMO alebo TZMO Slovakia, je v záručnej dobe a bol objednaný u TZMO Slovakia.

9.2.       Záruka na Tovar zaniká:

9.2.1.    ak bol Tovar použitý v rozpore s účelom, na ktorý je určený;

9.2.2.   ak bol Tovar mechanicky poškodený následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia;

9.2.3.   ak došlo  k poškodeniu Tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u Kupujúceho;

9.2.4.   ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly TZMO Slovakia (najmä prípady  „vyššej moci“).

 

10.          Reklamačné konanie.

10.1.       Pri vadách kvantitatívnych i kvalitatívnych - zámene  Tovaru, poškodení vnútorného obalu, mechanickom poškodení:

10.1.1.   Kupujúci má povinnosť reklamovať zjavné vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do  5 pracovných dní odo  dňa prevzatia Tovaru,

10.1.2.   Kupujúci je povinný:

  • na adresu TZMO Slovakia písomne zaslať reklamačnú správu, ktorá bude obsahovať:

•   obchodné meno Kupujúceho a TZMO Slovakia,

•   číslo Zmluvy (č. Objednávky),

•   číslo faktúry,

•   dátum obdržania zásielky,

•   množstvo a hodnotu reklamovaného Tovaru,

•   druh prepravy,

•   popis zistenej závady,

•   dátum a podpis Kupujúceho,

alebo

 

10.1.3.   TZMO Slovakia je povinný vyjadriť sa písomne k reklamácii do 30 kalendárnych dní od dátumu obdržania reklamačnej správy.

10.2.       Spôsob riešenia uznanej reklamácie vady zvolí TZMO Slovakia a o zvolenom spôsobe informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu.

10.3.       Všetky náklady súvisiace s preverovaním oprávnenej reklamácie a odstránením zistených vád znáša TZMO Slovakia. TZMO Slovakia nezodpovedá za žiadne náklady Kupujúceho, ktoré vznikli inak ako uplatnením reklamácie spôsobom upraveným Podmienkami, ani za prípadné následné škody (prerušenie prevádzky a iné).

10.4.       Všetky náklady súvisiace s preverovaním  neoprávnenej reklamácie a s prípadným  odstránením  zistených  vád,  za  ktoré nezodpovedá TZMO Slovakia znáša Kupujúci. Náhradu týchto nákladov je Kupujúci povinný uhradiť TZMO Slovakia do 14 dní odo dňa ich vyúčtovania Kupujúcemu zo strany TZMO Slovakia.

10.5.        Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bella4you@tzmo-global.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“). ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. §3 zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom stanoveným v ust. §12 zákona.

10.6.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.7.       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do sumy 5,00 € s DPH.

 

11.          Zodpovednosť za škodu.

11.1.         TZMO Slovakia a Kupujúci sa dohodli na obmedzení výšky náhrady škody zo strany TZMO Slovakia tak, že akúkoľvek škodu, za ktorej vznik bude TZMO Slovakia zodpovedať, je TZMO Slovakia povinný nahradiť pre každý takýto prípad osobitne najviac do výšky sumy Kúpnej ceny za Tovar, v súvislosti s dodaním ktorého takáto škoda vznikla.

 

12.          Úprava vzájomných vzťahov.

12.1.        Vzťahy TZMO Slovakia a Kupujúceho založené  Zmluvou sa riadia v nasledovne uvedenom poradí:

12.1.1. Podmienkami,

12.1.2. príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,

12.1.3. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

12.1.4. Zákona č. 102/2014Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,12.1.5. Zákona č. 22/2004 Z. z.  o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..

 

 

13.         Odstúpenie od Zmluvy.

13.1.      TZMO Slovakia je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci uviedol v Objednávke Tovaru nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca Tovaru TZMO prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností TZMO Slovakia vyplývajúcich  zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Podmienkami alebo v Objednávke Tovaru, alebo z dôvodu výraznej zmeny veľkoobchodnej ceny Tovaru. Oznámenie o odstúpení TZMO Slovakia od Zmluvy musí byť Kupujúcemu doručené v písomnej forme. TZMO Slovakia je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu za Tovar v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu a to bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim.

13.2.      V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Kupujúci právo písomne odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru okrem Tovaru, špecifikovaného v bode 14.3. tohto článku Podmienok. Oznámenie o odstúpení Kupujúceho od Zmluvy musí byť TZMO Slovakia doručené v písomnej forme. V prípade, ak Kupujúci využije právo na odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že TZMO Slovakia je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy.

13.3       Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že si objedná od TZMO Slovakia a kúpi Tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť.

13.4.       Odstúpením od Zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný Tovar, je povinný ho vrátiť v pôvodnom nepoškodenom balení v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný Tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol zo strany TZMO Slovakia odoslaný, berie na vedomie, že TZMO Slovakia je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je TZMO Slovakia povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá už bola uhradená Kupujúcim za objednaný Tovar.

13.4       Kupujúci je zároveň povinný v oznámení o odstúpení od Zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý je TZMO Slovakia povinný vrátiť uhradenú Kúpnu cenu za Tovar. TZMO Slovakia sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného Tovaru.

13.5.      Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátiť Tovar na adresu TZMO Slovakia, a to poistený prostredníctvom pošty, nie na dobierku. Náklady súvisiace s vrátením Tovaru z vyššie uvedených dôvodov znáša Kupujúci.

Formulár na odstúpenie od zmluvy zašlite na adresu bella4you@tzmo-global.com

 

14.           Riešenie sporov

14.1.       Akékoľvek spory zmluvných strán  vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.

 

15.           Newslettler

15.1.         Nezaškrtnutím políčka v košíku "Nesúhlasím so spracovaním osobných údajov pre zasielanie newslettera" kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Kupujúci môže zasielanie odvolať v každom newsletteri kliknútím na "Odhlásiť sa z odosielanie e-mailov".

 

 

16.           Záverečné ustanovenia

16.1.        Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením Objednávky Tovaru oboznámil s týmito Podmienkami a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje podpisom Objednávky Tovaru.

16.2.        TZMO Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto Podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.bella4you.sk.

Obchodné podmienky platia od 1.03.2023

Novinky z nášho blogu

Ako pripraviť dievčatá na prvú menštruáciu
27.01.2023 Dospievanie
Ako pripraviť dievčatá na prvú menštruáciu
Máte dospievajúcu dcéru a neviete kedy sa s ňou porozprávať o "ženských" záležitostiach? Určite je lepšie, ak sa o tejto téme porozprávate doma skôr. ... čítať celé
Čo v prípade ak Vám inkontinencia po pôrode znepríjemňuje život?
20.01.2023 Tehotenstvo
Čo v prípade ak Vám inkontinencia po pôrode znepríjemňuje život?
Po pôrode sa ženský organizmus vracia späť do pôvodného stavu pred tehotenstvom. Hormonálne výkyvy a oslabenie alebo poškodenie panvového svalstva môž... čítať celé
Prečo sa inkontinencia objavuje počas tehotenstva?
13.01.2023 Tehotenstvo
Prečo sa inkontinencia objavuje počas tehotenstva?
Počas tehotenstva sa zvyšuje frekvencia vylučovania moču, v poslednom trimestri je potreba navštevovať toaletu väčšia. Postupne sa zmenšuje kapacita m... čítať celé
Ako zabaliť darčeky ekologicky
Ako zabaliť darčeky ekologicky
Chcete prekvapiť rodinu a priateľov pekne zabalenými darčekmi? Inšpirujte sa s nami a možno budete prekvapení, aké je to jednoduché. čítať celé
Nezmeškajte novinky, akcie a zľavy
Informácie pre zákazníkov

O nás

Ako nakupovať

Obchodné podmienky

Kde nás nájdete

TZMO Slovakia, s.r.o.

Diaľničná cesta 29

903 01 Senec

 

Kontakt
Logo
Mgr. Jarmila Rošková
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk