S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Facebook
Facebook

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk

(ďalej len ako „Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk je spoločnosť:

 

Bella Sk s.r.o.

IČO: 36 546 127

DIČ: 2020160560

Sídlo: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka č.: 32672/B

Bankové spojenie: Tatra Banka

Číslo účtu: 2625826071/1100

IBAN SK88 1100 0000 0026 2582 6071

Email: office@bella-sk.sk

T. č.: 02/55 64 10 94-5, fax: 02/55 64 55 42

 

1.     Úvodné ustanovenia a definície pojmov.

1.1.         Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných definíciách:

1.1.1.   „TZMO“ sa rozumie spoločnosť Toruńskie zaklady materialów opatrunkowych - akciová spoločnosť, so sídlom: Ul. Žólkiewskiego 20/26, Toruń, Poľská republika, IČO: 870 514 656 ako výrobca a dodávateľ Tovaru, špecifikovaného v bode 1.1.6. tohto článku Podmienok.

1.1.2.   „Bella Sk" sa rozumie spoločnosť Bella Sk s.r.o., so sídlom: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 546 127, ktorá je ako obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom  registri  Okresného  súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 32672/B, ako výhradný distribútor Tovaru, špecifikovaného v bode 1.1.5 tohto článku Podmienok.

1.1.3.   "Kupujúci" je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s Bella Sk prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk zmluvu na dodávku Tovaru.

1.1.4.   "Zmluva" je taká zmluva uzavretá  medzi Bella Sk a Kupujúcim, ktorej obsah sa spravuje týmito Podmienkami. Na zmluvný vzťah medzi Bella Sk a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa články 9 a 14 týchto Podmienok nevzťahujú.

1.1.5.   "Tovarom" sa na účely týchto Podmienok rozumejú výrobky TZMO (hygienické výrobky, kozmetika, drogistický tovar, zdravotné pomôcky, atď.), špecifikované na internetovej stránke www.bella4you.sk.

1.1.6.   „Kúpna cena“ znamená cenu za jednotlivé Tovary, ktorá je zverejnená pri každom druhu Tovaru na internetovej stránke www.bella4you.sk.

1.2.          Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 

2.            Uzatvorenie Zmluvy.

2.1.         Pred kúpou Tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.bella4you.sk sa môže Kupujúci na tejto stránke zaregistrovať, t. j. založiť si vlastné konto. Registrovaní užívatelia majú takto možnosť prístupu do zákazníckej sekcie.

2.2.         Návrh na uzatvorenie Zmluvy (Objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Bella Sk prostredníctvom elektronického formulára, umiestneného na internetovej stránke www.bella4you.sk. Kliknutím na ikonu KÚPIŤ Kupujúci vloží Tovar do košíka. Kliknutím OBJEDNAŤ potvrdí druh, množstvo Tovaru, ktorý je predmetom Objednávky a spôsob dodania Tovaru. Po vyplnení povinných údajov na objednávkovom formulári kliknutím na ikonu ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU Kupujúci zašle Objednávku Predávajúcemu s povinnosťou platby.

2.3.          Bella Sk je povinný zaslať bez zbytočného odkladu Kupujúcemu potvrdenie o prijatí Objednávky. K uzavretiu Zmluvy medzi Bella Sk a Kupujúcim dôjde potvrdením Objednávky Tovaru zo strany Bella Sk, a to prostredníctvom elektronickej pošty.

2.4.          Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu zo strany Bella Sk.

2.5.          Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo Zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Bella Sk na emailovú adresu: bella4you@bella-sk.sk .

 

3.            Dodanie Tovaru, prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na Tovare.

3.1.          Bella Sk sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v lehote, uvedenej v oznámení o prijatí Objednávky. Lehota na dodanie Tovaru začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po pracovnom dni, v ktorom bola uzatvorená Zmluva. V prípade osobného odberu zo strany Kupujúceho sa Bella Sk zaväzuje pripraviť Tovar k odberu v lehote, uvedenej v oznámení o prijatí Objednávky, a to v mieste sídla Bella Sk, uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

3.2.          V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky Tovaru resp. odberu Tovaru Kupujúcim zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky Kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania Bella Sk s plnením záväzkov podľa Zmluvy a týchto Podmienok sa vylučujú.

3.3.          Bella Sk zabezpečí zodpovedajúce balenie Tovaru a cenu obalu Tovaru účtuje v rámci Kúpnej ceny.

3.4.          Bella Sk je povinný dodať Tovar Kupujúcemu na adresu, uvedenú v Objednávke Kupujúceho, spolu s faktúrou, dodacím listom a ostatnými dokumentmi potrebnými na užívanie Tovaru. V prípade osobného odberu Tovaru zo strany Kupujúceho sa Bella Sk zaväzuje pripraviť Tovar k odberu v mieste sídla Bella Sk spolu s faktúrou, dodacím listom a ostatnými dokumentmi potrebnými na užívanie Tovaru.

3.5.          Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia Kúpnej ceny za dodaný Tovar a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom dodania Tovaru Kupujúcemu.

 

4.             Kúpna cena a platobné podmienky.

4.1.         Bella Sk a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Bella Sk Tovar za kúpnu cenu, ktorá je v čase odoslania Objednávky Bella Sk zverejnená ako Kúpna cena jednotlivého Tovaru na internetovej stránke www.bella4you.sk ako kúpna cena Tovaru (vrátane sadzby DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov). Bella Sk si vyhradzuje právo na úpravu kúpnych cien Tovaru bez predchádzajúceho upozornenia, a to v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcu Tovaru alebo v prípade zvýšenia cien nákladov. Prepravné náklady Tovaru, špecifikované v bode 4.4. tohto článku Podmienok, nie sú zahrnuté v Kúpnej cene za Tovar.

4.2.         Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu za Tovar spolu s príslušnou sadzbou DPH podľa  príslušných platných  právnych  noriem  na  základe faktúry vystavenej Bella Sk, a to buď prostredníctvom dobierky priamo kuriérovi resp. pri osobnom odbere oprávnenej osobe Bella Sk v okamihu prevzatia Tovaru, resp. bezhotovostným prevodom na bankový účet Bella Sk pri odoslaní Objednávky.

4.3.         Kupujúci je povinný uhradiť Bella Sk Kúpnu cenu Tovaru a aj prípadné prepravné náklady Tovaru, špecifikované v bode 4.4. tohto článku Podmienok riadne a včas. Záväzok Kupujúceho uhradiť Bella Sk Kúpnu cenu Tovaru a prepravné náklady Tovaru, špecifikované v bode 4.4. tohto článku Podmienok sa považuje za splnený dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Bella Sk, uvedený v záhlaví týchto Podmienok.

4.4.          Akékoľvek náklady súvisiace s prepravou vybraných druhov Tovaru, ktoré vzniknú po jeho dodaní podľa Podmienok (náklady na dopravu) znáša Kupujúci.

 

5.            Platenie Kúpnej ceny.

5.1.          Akákoľvek platba Kúpnej ceny sa považuje za uhradenú až pripísaním celej takejto platby na bankový účet Bella Sk, uvedený v záhlaví týchto Podmienok.

5.2.          Pre výšku Kúpnej ceny je rozhodujúce  znenie Kúpnej ceny aktuálne v čase doručenia Objednávky Kupujúceho Bella Sk. Zmena Kúpnej ceny po doručení Objednávky Kupujúceho a oznámenia o potvrdení Objednávky nemá vplyv na takto potvrdenú dodávku Tovaru.

 

6.            Práva a povinnosti Kupujúceho.

6.1.         Kupujúci sa zaväzuje Tovar objednaný u Bella Sk prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.

6.2.         Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať obsah objednaného a doručeného Tovaru. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky alebo pečate a prípadné poškodenie obalu Tovaru, pásky alebo pečate bezodkladne nahlásiť kuriérovi a spoločnosti Bella Sk. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah zásielky množstvom a povahou zodpovedá jeho Objednávke a či Tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného Tovaru s Objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád Tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Bella Sk formou oznámenia o škode. Po obdržaní oznámenia o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať u Bella Sk nároky z vád Tovaru spôsobených jeho poškodením a/alebo jeho stratou.

6.3.         Kupujúci  je  povinný  poskytnúť  Bella Sk všetku  potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinností zo Zmluvy.

6.4.         Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno Bella Sk resp. výrobcu Tovaru TZMO.

 

7.            Práva a povinnosti Bella Sk.

7.1.         Bella Sk sa zaväzuje Tovar, ktorého Objednávku Kupujúcemu potvrdil v súlade s Podmienkami, riadne a včas dodať a zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal príslušné platné právne normy Slovenskej republiky.

7.2.         Bella Sk sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom všetky potrebné doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru.

7.3.         Bella Sk je oprávnený na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny za objednaný a dodaný Tovar.

7.4.         Bella Sk je oprávnený prerušiť dodávku, resp. nepotvrdiť Objednávku Tovaru, ak je Kupujúci v omeškaní s platením Kúpnej ceny za niektorý predtým dodaný Tovar alebo ak si Kupujúci nesplnil svoj záväzok prevziať niektorý predtým dodaný Tovar.

7.5.         Bella Sk nezodpovedá za omeškania vzniknuté v dôsledku omeškania použitého prepravcu (kuriéra) Tovaru.

 

8.            Zodpovednosť za vady.

8.1.         Bella Sk zodpovedá iba za tie vady Tovaru, ktoré má Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Kupujúcim v expiračnej dobe. Bella Sk nezodpovedá za vady Tovaru, ak tieto boli spôsobené Kupujúcim a/alebo tretími osobami.

8.3.         Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady objednaného Tovaru oznámiť Bella Sk, a to spôsobom, stanoveným v článku 10 týchto Podmienok.

 

9.            Záruka.

9.1.         Bella Sk poskytuje na dodaný  tovar záruku 24 mesiacov. Záruka za Tovar začína plynúť dňom dodania Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má právo uplatniť si u Bella Sk záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca TZMO alebo Bella Sk, je v záručnej dobe a bol objednaný u Bella Sk.

9.2.       Záruka na Tovar zaniká:

9.2.1.    ak bol Tovar použitý v rozpore s účelom, na ktorý je určený;

9.2.2.   ak bol Tovar mechanicky poškodený následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia;

9.2.3.   ak došlo  k poškodeniu Tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u Kupujúceho;

9.2.4.   ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly Bella Sk (najmä prípady  „vyššej moci“).

 

10.          Reklamačné konanie.

10.1.       Pri vadách kvantitatívnych i kvalitatívnych - zámene  Tovaru, poškodení vnútorného obalu, mechanickom poškodení:

10.1.1.   Kupujúci má povinnosť reklamovať zjavné vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do  5 pracovných dní odo  dňa prevzatia Tovaru,

10.1.2.   Kupujúci je povinný na adresu Bella Sk písomne zaslať reklamačnú správu, ktorá bude obsahovať:

•   obchodné meno Kupujúceho a Bella Sk,

•   číslo Zmluvy (č. Objednávky),

•   číslo faktúry,

•   dátum obdržania zásielky,

•   množstvo a hodnotu reklamovaného Tovaru,

•   druh prepravy,

•   popis zistenej závady,

•   dátum a podpis Kupujúceho,

10.1.3.   Bella Sk je povinný vyjadriť sa písomne k reklamácii do 30 kalendárnych dní od dátumu obdržania reklamačnej správy.

10.2.       Spôsob riešenia uznanej reklamácie vady zvolí Bella Sk a o zvolenom spôsobe informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu.

10.3.       Všetky náklady súvisiace s preverovaním oprávnenej reklamácie a odstránením zistených vád znáša Bella Sk. Bella Sk nezodpovedá za žiadne náklady Kupujúceho, ktoré vznikli inak ako uplatnením reklamácie spôsobom upraveným Podmienkami, ani za prípadné následné škody (prerušenie prevádzky a iné).

10.4.       Všetky náklady súvisiace s preverovaním  neoprávnenej reklamácie a s prípadným  odstránením  zistených  vád,  za  ktoré nezodpovedá Bella Sk znáša Kupujúci. Náhradu týchto nákladov je Kupujúci povinný uhradiť Bella Sk do 14 dní odo dňa ich vyúčtovania Kupujúcemu zo strany Bella Sk.

10.5.        Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bella4you@bella-sk.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“). ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. §3 zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom stanoveným v ust. §12 zákona.

10.6.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.7.       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do sumy 5,00 € s DPH.

 

11.          Zodpovednosť za škodu.

11.1.         Bella Sk a Kupujúci sa dohodli na obmedzení výšky náhrady škody zo strany Bella Sk tak, že akúkoľvek škodu, za ktorej vznik bude Bella Sk zodpovedať, je Bella Sk povinný nahradiť pre každý takýto prípad osobitne najviac do výšky sumy Kúpnej ceny za Tovar, v súvislosti s dodaním ktorého takáto škoda vznikla.

 

12.          Úprava vzájomných vzťahov.

12.1.        Vzťahy Bella Sk a Kupujúceho založené  Zmluvou sa riadia v nasledovne uvedenom poradí:

12.1.1. Podmienkami,

12.1.2. príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,

12.1.3. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

12.1.4. Zákona č. 102/2014Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,12.1.5. Zákona č. 22/2004 Z. z.  o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..

 

13.          Ochrana osobných údajov.

13.1.        Bella Sk a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný v Objednávke Tovaru oznámiť Bella Sk svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

13.2.        Bella Sk a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Bella Sk svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,  DIČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

13.3.        Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Bella Sk spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Bella Sk a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Bella Sk sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä sa zaväzuje zabezpečiť tieto proti ich zneužitiu zo strany tretích osôb. Kupujúci udeľuje Bella Sk tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Bella Sk.

 

14.         Odstúpenie od Zmluvy.

14.1.      Bella Sk je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci uviedol v Objednávke Tovaru nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca Tovaru TZMO prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Bella Sk vyplývajúcich  zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Podmienkami alebo v Objednávke Tovaru, alebo z dôvodu výraznej zmeny veľkoobchodnej ceny Tovaru. Oznámenie o odstúpení Bella Sk od Zmluvy musí byť Kupujúcemu doručené v písomnej forme. Bella Sk je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu za Tovar v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu a to bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim.

14.2.      V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Kupujúci právo písomne odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru okrem Tovaru, špecifikovaného v bode 14.3. tohto článku Podmienok. Oznámenie o odstúpení Kupujúceho od Zmluvy musí byť Bella Sk doručené v písomnej forme. V prípade, ak Kupujúci využije právo na odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že Bella Sk je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od Zmluvy.

14.3       Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že si objedná od Bella Sk a kúpi Tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť.

14.4.       Odstúpením od Zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný Tovar, je povinný ho vrátiť v pôvodnom nepoškodenom balení v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný Tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol zo strany Bella Sk odoslaný, berie na vedomie, že Bella Sk je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Bella Sk povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá už bola uhradená Kupujúcim za objednaný Tovar.

14.4       Kupujúci je zároveň povinný v oznámení o odstúpení od Zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý je Bella Sk povinný vrátiť uhradenú Kúpnu cenu za Tovar. Bella Sk sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného Tovaru.

14.5.      Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátiť Tovar na adresu Bella Sk, a to poistený prostredníctvom pošty, nie na dobierku. Náklady súvisiace s vrátením Tovaru z vyššie uvedených dôvodov znáša Kupujúci.

 

15.           Riešenie sporov

15.1.       Akékoľvek spory zmluvných strán  vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.

 

16.           Newslettler

16.1.         Po dokončení objednávky budú všetky emailové adresy zaradené do prijímania Newsletterov. Odhlásiť sa môžete kliknutím na "Odhlásiť sa z odosielania e-mailov" na konci Newslettera.


17.           Záverečné ustanovenia

17.1.        Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením Objednávky Tovaru oboznámil s týmito Podmienkami a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje podpisom Objednávky Tovaru.

17.2.        Bella Sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto Podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.bella4you.sk.

Obchodné podmienky platia od 01.04.2016